You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • Váš nákupní košík je prázdný!

Ochrana osob. údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana údajů má obzvláště velký význam pro Management firmy Taubrath s.r.o. Používání internetových stránek Taubrath s.r.o. je obecně možné bez uvedení osobních údajů. Pokud však jednotlivec chce využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, můžeme požadovat zpracování osobních údajů. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje žádný právní základ pro takové zpracování, obecně shromažďujeme souhlas dotyčné osoby. Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo zúčastněné osoby, se vždy provádí v souladu se základním nařízením o ochraně údajů a v souladu s ustanoveními vztahujícími se na Taubrath s.r.o. Předpisy pro ochranu údajů pro jednotlivé země. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů chce naše společnost informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu shromažďovaných, používaných a zpracovávaných údajů. Kromě toho jsou dotčené osoby informovány o právech, k nimž jsou splatné, prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Taubrath s.r.o. jako správce implementovala četná technická a organizační opatření, aby zajistila nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přenosy dat založené na Internetu však mohou obecně obsahovat slabá místa zabezpečení, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu musí mít každá zúčastněná osoba možnost předat nám osobní údaje na alternativních trasách, například telefonicky.

1. Definice pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Taubrath s.r.o. vychází z podmínek používaných Evropskou směrnicí a regulačním poskytovatelem při přijímání základního nařízení o ochraně údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom vysvětlili terminologii použitou předem.V tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů používáme následující výrazy, mimo jiné:

a) osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "dotyčná osoba"). Identifikovatelná osoba se považuje za osobu, která přímo nebo nepřímo, zejména tím, že ji přiřadí k identifikátoru, jako je název, identifikační číslo, lokalizační údaje, on-line identifikátor nebo na jednu nebo více zvláštních vlastností, výraz Je možné identifikovat fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

b) dotyčná osoba

Dotyčnou osobou je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

c) zpracování

Zpracování je jakákoli operace prováděná s nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo takových sérií operací v souvislosti s osobními údaji, jako je sběr, evidence, organizace, uspořádání, skladování, úprava nebo změna, Čtení, vyhledávání, používání, zveřejňování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoliv jiné formy poskytování, párování nebo propojení, omezení, výmazu nebo zničení.

d) omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uchovávaných osobních údajů s cílem omezit jeho budoucí zpracování.

e) profilování

Profilování je jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití těchto osobních údajů k posouzení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k zahrnutí hledisek analyzovat nebo předvídat výkonnost, ekonomickou situaci, zdraví, osobní preference, zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo změnu polohy této fyzické osoby.

f) pseudonymy

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, kterým osobní údaje již nemohou být přiděleny konkrétní osobě bez přidání doplňujících informací za předpokladu, že tyto dodatečné Informace se uchovávají odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, aby se zajistilo, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) odpovědná nebo zodpovědná za zpracování

Odpovědná nebo zodpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, který rozhoduje samostatně nebo společně s ostatními o účelech a způsobech zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo právními předpisy členských států, osoba odpovědná nebo může mít nárok na specifická kritéria svého jmenování v souladu s právem Unie nebo s právem členských států.

h) zpracovatel

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) přijemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, který zveřejní osobní údaje bez ohledu na to, zda se jedná o třetí osobu či nikoli. Orgány, které mohou obdržet osobní údaje v rámci zvláštního vyšetřovacího mandátu podle práva Unie nebo práva členských států, se však nepovažují za příjemce.

j) třetí strana/osoba

Třetí osobou je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt kromě subjektu údajů, odpovědná osoba, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímou odpovědností odpovědného nebo zpracovatelé jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje. k) souhlas Souhlas poskytne dotyčná osoba dobrovolně pro konkrétní případ informovaným a jednoznačným způsobem ve formě prohlášení nebo jiného jasně potvrzeného aktu, s nímž dotyčná osoba Pochopte, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají.

2. Jméno a adresa správce

Osoba odpovědná za účely základního nařízení o ochraně údajů, jiné právní předpisy o ochraně údajů platné v členských státech Evropské unie a jiná ustanovení s právem na ochranu údajů jsou: TAUBRATH s.r.o. Pobrežní 1804/5, 350 02 Cheb, Česká republika, Telefon: 733 463 975,  E-mail: taubrath@gmail.com Internetové stránky: www.taubrath.eu, www.bauernmoebel.cz

3. Soubory cookie

Internetové stránky Taubrath s.r.o. používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány a ukládány prostřednictvím internetového prohlížeče na počítačovém systému. Mnoho internetových serverů a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souborů cookie. Skládá se z řetězce, prostřednictvím kterého lze internetové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webům a serverům odlišit jednotlivé prohlížeče subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč může být rozpoznán a identifikován jedinečným ID souboru cookie. Používáním cookies může Taubrath s.r.o. poskytnout uživatelům této webové stránky více uživatelsky přívětivých služeb, které by bez nastavení cookies nebyly možné. Prostřednictvím souboru cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány ve smyslu uživatele. Jak již bylo zmíněno, cookies nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí znovu zadávat svá přístupová data při každém navštívení webu, protože je převzat z internetové stránky a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v online shopu. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník umístil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie. Dotyčná osoba může kdykoliv zabránit nastavení cookies prostřednictvím naší internetové stránky prostřednictvím odpovídající úpravy internetového prohlížeče a tím trvale popřít nastavení cookies. Soubory cookie, které již byly nastaveny, lze navíc kdykoli odstranit prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech populárních internetových prohlížečů. Pokud postižená osoba zakáže nastavení cookies v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být plně použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webová stránka společnosti Taubrath s.r.o. shromažďuje řadu obecných údajů a informací s každým voláním internetové stránky postiženou osobou nebo automatizovaným systémem. Tato obecná data a informace jsou uloženy v LogFiles serveru. (1) typy prohlížečů a použité verze, (2) operační systém používaný systémem přístupu, (3) internetové stránky, z nichž komplexní systém dosahuje našich internetových stránek (tzv. servery), (4) sub-webové stránky, Které jsou ovládány prostřednictvím komplexního systému na našich webových stránkách, (5) datum a čas přístupu na internetové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) Další podobné údaje a informace používané k zajištění bezpečnosti v případě útoků na naše systémy informačních technologií. Při použití těchto obecných údajů a informací Taubrath S.R.O. nečerpá žádné závěry o dotyčné osobě. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) doručování obsahu našich webových stránek správně, (2) optimalizovat obsah našich webových stránek, stejně jako reklamu pro ně, (3) trvalé fungování našich informačních technologií systémy A technologie našich webových stránek a (4) poskytovat donucovacím orgánům v případě Cyberangriffes informace nezbytné pro trestní stíhání. Tato anonymně shromážděná data a informace jsou proto hodnocena společností Taubrath s.r.o. na jedné straně statisticky a také s cílem zvýšit ochranu údajů a bezpečnost údajů v naší společnosti, aby byla v konečném důsledku zajištěna optimální úroveň ochrany pro Zpracovávaných osobních údajů. Anonymní data serveru LogFiles jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů zadaných postižené osoby.

5. Registrace na našich webových stránkách

Dotyčná osoba má možnost zaregistrovat se na internetových stránkách správce a uvést osobní údaje. Osobní údaje předávané správci jsou určeny příslušnou vstupní maskou použitou pro registraci. Osobní údaje zadané dotyčnou osobou jsou shromažďovány a ukládány výlučně pro vnitřní potřebu správce a pro jeho vlastní účely. Správce může zajistit převod na jednoho nebo více zpracovatelů, jako je poskytovatel balíkových služeb, který rovněž používá osobní údaje výhradně pro interní použití. Registrací na internetových stránkách správce je uvedena adresa IP poskytovatele služeb Internetu (ISP) subjektu údajů, datum a čas registrace je také uložen. Uchovávání těchto údajů probíhá v souvislosti se skutečností, že lze předcházet pouze zneužití našich služeb a že tyto údaje umožňují v případě potřeby objasnit spáchané trestné činy. V tomto ohledu je uchovávání těchto údajů nezbytné pro ochranu správce. Převod těchto údajů na třetí strany se v zásadě neuskuteční, pokud není stanovena zákonná povinnost předání nebo předání donucovacích orgánů. Registrace subjektu údajů s dobrovolným označením osobních údajů slouží správci k poskytování obsahu nebo služeb subjektu údajů, který je vzhledem k povaze případu pouze registrovaným uživatelem mohou být nabízeny. Evidované osoby mají zdarma změnit osobní údaje uvedené v době registrace nebo je zcela vymazat z údajů správce. Správce je povinen kdykoli na požádání poskytnout každé dotčené osobě informace o tom, které osobní údaje jsou o dotyčné osobě uchovávány. Kromě toho správce údajů opraví nebo vymaže osobní údaje na požádání nebo odkazem na dotyčnou osobu, pokud to nebrání zákonným retenčním povinnostem. Všichni zaměstnanci správce jsou v této souvislosti k dispozici subjektu údajů jako kontaktní osoba.

6. Odběr nášho newsletter-u

Na stránkách společnosti Taubrath s.r.o. je uživatelům umožněno přihlásit se k odběru newsletteru. Osobní údaje, které jsou předány správci za účelem objednání výsledků newsletteru z použité vstupní masky. Taubrath s.r.o. v pravidelných intervalech informuje své zákazníky a obchodní partnery o nabídkách společnosti prostřednictvím newsletteru. Newsletter naší společnosti může obdržet pouze subjekt údajů, pokud (1) dotyčná osoba má platnou e-mailovou adresu a (2) dotyčná osoba registruje pro newsletter. Z právních důvodů bude potvrzovací e-mail odeslán na e-mailovou adresu registrovanou pro newsletter poprvé v dvojitém opt-in postupu. Tento potvrzovací e-mail slouží ke kontrole, zda vlastník e-mailové adresy povolil přijímání newsletteru jako dotyčnou osobu. Při registraci do newsletteru uchováváme také IP adresu poskytovatele internetových služeb (ISP) počítačového systému, který je používán subjektem údajů v době registrace, a datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné, aby bylo možné porozumět (možnému) zneužití e-mailové adresy postižené osoby k pozdějšímu datu, a proto slouží k právní ochraně správce. Osobní údaje shromážděné v rámci přihlášky k odběru newsletteru budou použity pouze k odeslání našeho newsletteru. Dále mohou být odběratelé newsletteru informováni e-mailem, pokud je to nutné pro provozování služby newsletteru nebo registraci v tomto ohledu, jako v případě změn Newsletter ponuky nebo změny technického charakteru. Osobní údaje shromažďované v rámci služby newsletteru nebudou předávány třetím stranám. Odběr nášho newsletteru může být kdykoli ukončen dotyčnou osobou. Souhlas s uchováváním osobních údajů, které nám dotyčná osoba udělila, může být kdykoliv odvolán. Pro účely zrušení souhlasu je v každém newsletteru nalezen odpovídající odkaz. Je také možné odhlásit se kdykoliv přímo na internetových stránkách správce newsletteru, nebo to sdělit správci jiným způsobem.

7. Sledování newsletteru

Newslettery Taubrath s.r.o. obsahují takzvané webové majáky. Web beacons je miniaturní grafika, která je vložena do těchto e-mailů, které jsou odesílány ve formátu HTML s cílem umožnit záznam souboru protokolu a analýzu souboru protokolu. To umožňuje statistické vyhodnocení úspěšnosti nebo neúspěchu online marketingových kampaní. Taubrath s.r.o. může pomocí vloženého čítacího pixelu zjistit, zda a kdy byl e-mail otevřen dotčenou osobou a ke kterým odkazům v e-mailu byl subjekt údajů přistupováno. Tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových majáků v newsletteru jsou uloženy a vyhodnocovány správcem newsletteru za účelem optimalizace obsahu budoucích newsletterů a ještě lepší Zájmy dotyčné osoby. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím stranám. Dotčené osoby mají kdykoli právo zrušit samostatné prohlášení o souhlasu udělené v rámci dvojitého opt-in postupu. Po odvolání budou tyto osobní údaje správcem vymazány. Taubrath s.r.o. automaticky podepíše odstoupení od obdržení newsletteru jako odvolání.

8. Možnost kontaktu prostřednictvím webové stránky

Webové stránky společnosti Taubrath s.r.o. obsahují informace na základě zákonných předpisů, které umožňují rychlý Elektronický kontakt s naší firmou i bezprostřední komunikaci s námi, což je také Obecná adresa Takzvaná elektronická pošta (e-mailová adresa). Pokud dotčená osoba obdrží kontakt s správcem prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, automaticky se uloží osobní údaje předané dotyčnou osobou. Tyto osobní údaje poskytnuté na dobrovolném základě dotyčnou osobou správci jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování dotyčné osoby. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím stranám.

9. Komentář funkce v blogu

Komentář funkce v blogu na webových stránkách Taubrath s.r.o. může na blogu umístěném na internetových stránkách správce poskytnout uživatelům možnost zanechat jednotlivé komentáře na jednotlivých příspěvcích. A blog je portál, obvykle veřejně viditelný na webových stránkách, ve kterém jeden nebo více lidí, kteří se nazývají bloggerů nebo web bloggerů může psát článek příspěvky nebo myšlenky v takzvaný blogů. Blog lze obvykle komentovat třetími stranami. Pokud dotčená osoba zanechá komentář v blogu zveřejněném na této webové stránce, kromě připomínek, které zanechal subjekt údajů, budou informace o době zadání komentáře a osobě zvolené subjektem údajů rovněž Uživatelské jméno (Přezdívka) je uloženo a Publikováno. Je také zaznamenána adresa IP poskytnutá poskytovatelem služeb Internetu (ISP) subjektu údajů. Toto úložiště IP adresy je z bezpečnostních důvodů a v případě, že subjekt údajů porušuje práva třetích stran nebo příspěvky nelegální obsah prostřednictvím komentář. Uchovávání těchto osobních údajů je proto ve vlastním zájmu správce, aby mohlo být případně exkulpieren v případě porušení zákona. Shromažďované osobní údaje nebudou předávány třetím stranám za předpokladu, že takové zveřejnění není vyžadováno zákonem ani neslouží k právní ochraně správce.

10. Odběr komentářů v blogu na webových stránkách

Připomínky v blogu společnosti Taubrath s.r.o. mohou být v zásadě objednány třetími stranami. Zejména komentátor může přihlásit k připomínkám po jeho komentář na konkrétní blog post. Pokud se dotyčná osoba rozhodne přihlásit se k připomínkám, pošle správce automatický potvrzovací e-mail, aby ověřil v dvojitém opt-in postupu, zda držitel uvedeného E-mailovou adresu pro tuto možnost. Možnost přihlásit se k odběru komentářů může být kdykoli ukončena.

11. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje dotyčné osoby pouze po dobu potřebnou k dosažení účelu ukladání nebo v případě, že to provádí Evropská směrnice a poskytovatel nařízení nebo Jiné zákonodárce jsou stanoveny v zákonech nebo nařízeních, které jsou předmětem správce. Pokud účel ukládání nevyprší nebo pokud dojde ke zrušení doby ukládání předepsané Evropskou směrnicí a poskytovatelem nařízení nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje pravidelně a v souladu s právními Předpisy zablokovány nebo odstraněny.

12. Práva dotčené osoby

a) právo na potvrzení

Každá dotčená osoba má právo, které uděluje Evropská směrnice a poskytovatel nařízení, požadovat, aby správce byl informován o zpracování osobních údajů, které se jí týkají. Přeje-li si dotyčná osoba využít tohoto práva na potvrzení, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

b) právo na informace

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené Evropskou směrnicí a právním předpisem, kdykoli kontaktovat správce, a bezplatně obdržet informace - Osobní údaje o uložené osobě a kopii těchto informací. Kromě toho evropský zákonodárce a regulátor poskytl subjektu údajů přístup k následujícím informacem: Účely zpracování, Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány, Příjemci nebo kategorie příjemců, jimž byly osobní údaje sděleny nebo jsou stále zveřejněny, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím Pokud je to možné, plánovaná doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby trvání, Existence práva opravit nebo odstranit osobní údaje, které se ho týkají, nebo omezit zpracování osobou odpovědnou nebo námitkou proti takovému zpracování, K existenci práva na odvolání ze strany orgánu dozoru, Pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů: všechny dostupné informace o původu informací Existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v takových případech smysluplné informace o dané logice a rozsahu a dopadu takového zpracování pro dotyčnou osobu, Kromě toho má subjekt údajů právo na přístup k informacím o tom, zda byly osobní údaje předány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má dotyčná osoba rovněž právo získat informace o příslušných zárukách v souvislosti s převodem. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

c) právo na opravu

Každá osoba, která je dotčena zpracováním osobních údajů, má právo udělené Evropskou směrnicí a regulačním poskytovatelem požadovat okamžitou opravu veškerých nesprávných osobních údajů, které se jich týkají. Kromě toho má dotyčná osoba právo, s ohledem na účely zpracování, požadovat dokončení neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím doplňkového celního prohlášení. Přeje-li si dotyčná osoba využít tohoto práva na opravu, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

d) právo na výmaz (právo na zapomenutí)

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené Evropskou směrnicí a právním předpisem požadovat, aby správce neprodleně odstranil osobní údaje, které se ho týkají, za předpokladu, jednoho z následujících důvodů a do té míry, že zpracování není vyžadováno: Osobní údaje byly shromážděny pro tyto účely nebo jinak zpracovány, již nejsou potřebné.

13. Ochrana dat v aplikacích a procesu podávání žádostí o zaměstnání

Zodpovědná osoba shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování žádosti. Zpracování lze provádět také elektronicky. To platí zejména tehdy, pokud žadatel předloží příslušné doklady k žádosti správci elektronickými prostředky, například elektronickou poštou nebo prostřednictvím webového formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách. Pokud správce uzavře pracovní smlouvu s žadatelem, předané údaje budou uchovávány pro účely pracovního poměru v souladu se zákonem. Pokud nedojde k uzavření pracovní smlouvy s kandidátem správcem, doklady o žádosti budou automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud vyloučení nebrání jiným oprávněným zájmům správce. Jiný oprávněný zájem v tomto smyslu, například důkazní břemeno v řízení podle zákona o obecném zacházení pro rovné zacházení.

15. Povolené zájmy na zpracování

Povolené zájmy na zpracování, které provozuje správce nebo třetí strana Je zpracování osobních údajů založené na našem legitimním zájmu o vedení našeho podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

16. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje běžně smazány, pokud již nejsou nutné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy.

17. Právní či smluvní ustanovení týkající se poskytování osobních údaj, Nutnost uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Zjistíme, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních ujednání (např. podrobnosti o dodavateli). Občas může být nutné uzavřít smlouvu, dotčená osoba nám poskytne osobní údaje, které musí následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní informace, když s ní uzavřeme smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva s dotyčnou osobou nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů dotyčnou osobou musí dotyčná osoba kontaktovat jednoho z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec bude individuálně informovat jednotlivce o tom, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je požadováno pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů.

18. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost se zdržujeme automatického rozhodování nebo profilování.